miercuri, 22 iunie 2011

SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU


Beneficiar :….
Adresa :….
Lucrarea : Instalaţii  aferente halei de depozitare detergenti

Caracteristicile construcţiei

Programul de lucru: 2x 8ore                                                                                                                 Categoria şi clasa de importanţă:                                                                                                       Categoria de importanţă: C
Clasa de importanţă: III
Particularităţi specifice construcţiei:
Principalele caracteristici ale construcţiei:
tipul clădirii: clădire cu funcţiuni de depozitare categorie de pericol de incendiu „C”
volum: 18794,50mc
regim de înălţime: Parter
aria construită: 3419mp
aria desfăşurată: 3419mp
a)numărul compartimentelor de incendiu:       
-clădirea constituie un singur compartiment de incendiu.
-compartimentul de incendiu are categorie de pericol de incendiu „C”
a.numărul maxim de utilizatori:
-  depozit: 6 persoane.
-prezenţa permanentă a persoanelor, capacitatea de evacuare a acestora:
Persoanele reprezintă şi prezenţa permanentă, aceste persoane putându-se evacua singure                              adăpostire: cca. 1650 tone  caracteristicile proceselor tehnologice şi cantităţile de substanţe periculoase conform H.G nr. 95/2003: în acest depozit nu se manipulează substanţe periculoase astfel definite în anexa 1 la H. G 95/2003 (sub 2% din cantităţi relevante conform anexa 2 punct 4)
numărul căilor de evacuare: depozitul are trei căi de evacuare direct în exterior

                        1.4.2 INSTALATII UTILITARE AFERENTE CLADIRII

 Instalatie electrica de iluminat si prize
Materialele şi montarea instalaţiilor electrice sunt  astfel alese incit sa nu contribuie la iniţierea, dezvoltarea şi propagarea unui incendiu si sa nu constituie risc de incendiu pentru elementele de construcţie sau obiectele din hala.Instalatia electrica este realizata cu cablurile cu întârziere la propagarea flăcării (încercate conform procedurilor din seria de standarde SR EN 60332) şi montate in sisteme de tuburi, jheaburi  care nu propagă flacăra.Corpurile de iluminat din hala  monteaza pe structura metalica de sustinere a acoperisului si vor avea grad de protectie IP56(IP65), etanse, pentru medii cu praf, umezeala, optional grilaj metalic de protectie.
Iluminatul este alimentat prin circuite trifazate , executate cu cablu din cupru de 1,5mm2 pozate aparent pe rastele pe perimetrul halei.
Avind in vedere diminuarea riscului de incendiu pe circuitele de distribuţie sunt  prevăzute cu dispozitive de curent diferenţial rezidual şi o priză de pământ. Curentul  diferenţial rezidual nominal este cel mult egal cu 30mA.

Iluminat de siguranta
În conformitate cu NP.061-02 , SREN 1838 şi SR 12294  iluminatul de siguranţă prevazut este:
a) iluminat de securitate, care se compune din:
1. iluminatul pentru evacuarea din clădire =parte a iluminatului de securitate destinat să asigure identificarea şi folosirea, în condiţii de securitate, a căilor de evacuare.
Marcarea cailor de evacuare se face cu luminoblocuri cu autonomie de1,5 ore.
2. iluminat pentru marcarea hidranţilor, parte a iluminatului de securitate prevăzut să permită identificarea uşoară a hidranţilor.
Circuitele şi coloanele corpurilor de iluminat de siguranţă se execută  cu cabluri cu rezistenţă la foc, conform cu SR EN 50200, SR EN 50362, CEI60331-11 şi CEI 60331-21;

Instalatia de detectie si semnalizare incendiu
Sistemul de detectie si semnalizare incendiu este structurat pe doua nivele si anume:                                         Nivelul 1 al aparaturii de detectie (detectoare de fum, detectoare de temperatura, butoane actionate manual ) Nivelul 2  al  aparaturii  de  prelucrare si  semnalizare si anume centrala de incendiu.                                        Functiile acestui sistem sunt:                                                                                                            -detectarea si semnalizarea centralizata si selectiva a inceputurilor de incendiu prin afisarea adresei zonei afectate pe centrala de incendiu .                                                                                                         -declansarea automata a stingerii la alarma, in spatiile prevazute cu extinctoare comandabile.

Alimentari electrice
Alimentarea cu energie electrică a pompelor ce deservesc hidrantii exteriori se face din staţia de pompare apă de incendiu a unei  firme  aflată în imediata vecinătate a firmei care are hala de depozitare detergenti                ( este acelasi beneficiar )  
Alimentarea cu energie electrică a staţiei de pompare este făcută din două surse: instalaţia electrică a incintei şi un grup electrogen Diesel propriu staţiei de pompare.
Alimentarea instalatiei detectie si semnalizare incendiu, a pompelor ce deservesc instalaţia de hidranţi interiori din hala de depozitare, iluminatul de siguranta hidranti si al altor dispozitive de securitate la incendiu(ex.trape fum) este asigurată din tabloul de distribuţie al staţiei pompelor din hala de producţie a firmei, tablou amplasat astfel încât funcţionarea lui nu este periclitată în caz de incendiu
Alimentarea cu energie electrică a pompelor ce deservesc instalaţia de hidranţi interiori din hala de depozitarese face cu cablu cu rezistenta marita la propagarea flacarii si halogen „free”
Pompele de incendiu sunt pompe fixe, cu motor cu ardere interna cu pornire automata.
Coloana tabloului de distribuţie a staţiei pompelor din hala de producţie(tablou existent) este leagă înaintea întreruptorului general al tabloului din reţeaua furnizorului

Instalaţii de incalzire
Exista instalatie de incalzire aferenta halei de depozitare.Ea cuprinde centrala termica care este in functiune si radiatoare.Se asigura in acest fel o temperatura interioara de +15ºC.

Instalaţii de stingerea incendiilor
În conformitate cu Legea nr. 307/12.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor şi a
Normelor generale de apărare împotriva incendiilor - OMAI 163/2007 pentru hala de depozitare au fost prevăzute:
  • instalaţii de stins incendiu cu hidranţi interiori
  • instalaţii de stins incendiu cu hidranţi exteriori
  • dotaţii PSI

3.2 Limitarea apariţiei şi propagării focului şi fumului

Limitării propagării incendiului în interiorul construcţiei/halei, ce formează un singur compartiment de incendiu este asigurata de urmatoarele masuri:
- sisteme de evacuare a fumului: se prevăd trape de fum
Evacuarea fumului si a gazelor fierbinti din hala de depozitare in caz de incendiu se va face conform  NP 086-05 si P118-99 prin intermediul trapelor de fum  actionate automat si manual cu arie  totala care va fi peste  0.1% din suprafata pardoselii halei . 
 Aceste trape vor fi actionate  electric si  pozitionate in anumite locuri in partea superioara a peretilor din hala de  depozitare.Trapele de evacuare a fumului şi a gazelor fierbinţi vor intra în funcţiune după declanşarea instalaţiei automate de stingere a  incendiului.
- sisteme şi instalaţii de detectare, semnalizare şi stingerea incendiului descrise in capitolul 1.4.2
                       
Un rol important în limitarea propagării focului şi fumului este asigurată şi prin existenţa instalaţiilor de stingere a incendiilor, descrise în detaliu la capitolul 4.

4. Echiparea şi dotarea cu mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor

4.1 Echiparea şi dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor

În conformitate cu I 18/2 - 02  se prevede echiparea cu instalatii automate si manuale de semnalizare si alarmare in caz de incendiu.
Scopul prioritar al instalaţiilor pentru detecţia şi semnalizarea incendiului, alarmarea reprezintă atât semnalizarea locală şi la distanţă a detecţiei unui focar de incendiu, cât şi declanşarea unor acţionări automate în vederea protejării vieţilor omeneşti şi limitării desfăşurării incendiului.
În conformitate cu Legea nr. 307/12.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor şi a
Normelor generale de apărare împotriva incendiilor - OMAI 163/2007 pentru hala de depozitare au fost prevăzute:
  • instalaţii de stins incendiu cu hidranţi interiori
  • instalaţii de stins incendiu cu hidranţi exteriori
  • dotaţii PSI

4.2 Sisteme, instalaţii şi dispozitive de semnalizare, alarmare în caz de incendiu

Instalaţia pentru detecţia şi semnalizarea incendiilor este formată din mai multe dispozitive şi echipamente distribuite pe întreaga zonă ce face obiectul supravegherii.
Instalaţia pentru detecţia şi semnalizarea incendiului dispune de un echipament central care are sarcina de a centraliza semnalizările de la toate detectoarele din instalaţie, de a prezenta aceste semnalizări unui operator (dispecer), împreună cu informaţii privind localizarea acestora, de a asigura o serie de utilităţi, generale sau particulare, necesare pentru o exploatare eficientă.
Detectoarele de incendiu sunt amplasate în fiecare punct în care există pericol de incendiu având sarcina de a măsura unul sau mai mulţi dintre parametrii caracteristici combustiei. La atingerea unor praguri predeterminate sau preprogramate detectoarele generează o semnalizare de alarmă.

4.3 Sisteme, instalaţii şi dispozitive de limitare şi stingere a incendiilor

Instalaţii de stins cu hidranţi interiori de incendiu
În conformitate cu NP086-05 - Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de stingere a incediilor, hala a fost echipată cu hidranţi de incendiu interiori, conform cap. 4.1, paragraful 4.
Instalaţia de stingerea incendiilor cu hidranţi interiori este amplasată în hala .
Scopul instalaţiei este de a asigura protecţia la incendiu a halei şi a produselor depozitate în hală. Hidranţii de incendiu interiori sînt amplasaţi astfel încît se asigură protecţia fiecărui punct cu cel puţin două jeturi în funcţiune simultană, conform NP 086, cap. 4.35 şi 4.36.
Cutiile cu hidranţi sunt montate, funcţie de poziţia rafturilor, astfel încît robinetul hidrantului de incendiu să fie la înălţimea de 1,20÷1,50 mm şi sa fie aces uşor la fiecare cutie. Hala de depozitare are instalaţie de canalizare, pentru a permite evacuarea eventualelor ape rezultate în urma unui incendiu.

Instalaţii de stins incendiu cu hidranţi exteriori
În conformitate cu NP086-05 - Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de stingere a incediilor, hala va fi protejată în cazul unui incendiu de hidranţi de incendiu exteriori, conform cap. 6.1, paragraful 6. Instalaţia de stingerea incendiilor cu hidranţi exteriori se amplasează în spaţiul din jurul halei de depozitare .. Scopul instalaţiei este de a asigura protecţia la incendiu din exterior a halei şi a produselor depozitate în hală. Debitul de apă pentru stingerea din exterior a unui incendiu pentru hala de depozitare, care are gradul III de rezistenţă la foc şi volum de 18794,5 m3 este de 20 l/s.
Hidranţii de incendiu exteriori sînt de tip suprateran şi sînt amplasaţi astfel încît se asigură protecţia perimetrală a incintei, cu ajutorul furtunelor. Beneficiarul isi i-a obligatia depozitarii materialelor pe rastele metalice sub  5.8 m înălţime,situatie in care nu mai este necesara amplasarea de instalatii de stins incendiu cu sprinklere.

Sistemul alimentare cu apă de incendiu
Simultaneitate şi durată de funcţionare
În conformitate cu prevederile „Normativului pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de stingere a incediilor” NP086-05, cap 6.34 privind simultaneitatea şi durata de funcţionare a sistemelor de stingerea incendiilor pentru hala cele două sisteme de hidranţi trebuie să funcţioneze simultan şi ca durată: hidranţii interiori timp de 10 minute şi cei exteriori timp de 3 ore.

Sursa de apa de incendiu
Sistemele de hidranţi care deservesc hala sint alimentate astfel:
-instalaţia de hidranţi interiori de incendiu din instalaţia interioară de apă din hala de producţie a firmei aflata peste drum ,fata in fata.
-instalaţia de hidranţi exteriori de incendiu din reţeua exterioară de apă de incendiu din apropierea halei..

Rezerva de apă de incendiu
Rezerva de apă de incendiu este stabilită funcţie de timpul teoretic de funcţionare a instalaţiilor de stingerea incendiilor şi debitul de apă de incendiu:
-3,0 m3 pentru hidranţii de incendiu interiori;
- 216,0 m3 pentru hidranţii de incendiu exteriori.
În hala de producţie este amplasat un rezervor de apă de 7 m3, din care este alimentată instalaţia de hidranţi interiori de incendiu a halei de depozitare.
Instalaţia de hidranţi exteriori se va alimenta cu apă de la rezervoarele şi staţia de pompare apă de incendiu a  unei alte firme, aflată în imediata vecinătate a firmei pentru care se realizeaza instalatia de stins incendiu.                (  exista acordul in aceasta privinta cele doua firme avand acelasi patron ) Rezervoarele şi staţia sînt în stare de funcţionare. Alimentarea cu energie electrică a staţiei de pompare este făcută din două surse: instalaţia electrică a incintei şi un grup electrogen Diesel propriu staţiei de pompare.Volumul de apă înmagazinat este de aproximativ 120 m3. Diferenţa de volum de apă înmagazinat de va fi preluată prin alimentarea permanentă cu apă de la reţeaua de apă, prin staţia de pompare a incintei.

4.4 Mijloace de intervenţie mobile

Dotaţiile PSI au rolul de stingere a incendiilor în  faza incipientă sau de a limita extinderea unui incendiu în faza avansată pînă la intervenţia cu alte forţe şi mijloace de stingere. Acestea se stabilesc funcţie de activităţile desfaşurate sau materialele depozitate.
Dotarea cu stingatoare portabile se face conform Normelor generale de apărare împotriva incendiilor - OMAI 163/2007. Pentru hala de depozitare au fost prevăzute stingătoare tip P6 - (1 buc/150 m2).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu