sâmbătă, 20 august 2011

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE A CONDUCTELOR DE ALIMENTARI CU APA POTABILA DIN PAFSIN FP - FLOWTITE
ANTREPRENOR
Departamentul
Instalatii
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE  A CONDUCTELOR DE ALIMENTARI  CU APA POTABILA  DIN  PAFSIN  FP - FLOWTITE
Cod PTE -Inst-02


INSTALATII IN INCINTA : RETELE DE ALIMENTARI CU APA POTABILA : EXECUTIE ,PROBE ,RECEPTIE

CAPITOL I

1.SCOP
Prezenta procedura cuprinde conditiile tehnice de executie ale conductele de apa potabila sub presiune si descrie  procedeele  de imbinare si montare  a  conductelor Flowtite din PAFSIN  si are ca scop asigurarea si garantarea lucrarilor executate in conformitate cu nivelurile de calitate specificate prin prevederile reglementarilor tehnice in vigoare si ale clauzelor contractelor incheiate cu beneficiarii.In acest sens executarea retelelor de alimentari cu apa din incinta se va face astfel incat acestea sa satisfaca cel putin nivelurile minime de performanta precizate in urmatoarele exigente de calitate :
-rezistenta si stabilitate la solicitari statice si dinamice
-siguranta in exploatare
-igiena,,sanatatea oamenilor ,refacerea si protectia mediului
-izolatie termica,hidrofuga si economia de energie
-siguranta la foc

2.DOMENIU
2.1.Procedura se aplica in cazul executarii retelelor de alimentari cu apa din incinta la obiective realizate de antreprenori sau prin subantreprenori  de specialitate,caz in care conditiile de calitate vor fi anexa la contract.
2.2.Domeniul de aplicare al prezentei proceduri de executie se refera la retelele de alimentari cu apa din incinta aferente urmatoarelor tipuri de obiective :
-cladiri noi sau ansambluri de cladiri noi din domeniul constructiilor civile ,industriale,agroindustriale,locuite administrative sau commercial-administrative .
-cladiri existente sau ansambluri de cladiri existente din domeniul constructiilor civile ,industriale,agroindustriale,locuite administrative sau commercial-administrative la care se introduc,se modernizeaza sau se transforma retelele de alimentari cu apa dupa criterii functionale,de siguranta,ecologice si economie de energie.
2.3.Procedura se refera la executia urmatoarelor tipuri de retele de alimentari cu apa din incinta :
 • Retele exterioare de apa potabila
 • Retele exterioare de apa pentru consum menajer
 • gospodarie de apa proprie,echipata cu rezervor de apa  si statie de pompare supraterana sau subterana.
2.4.Conditii de utilizare a procedurii
Procedura se utilizeaza la executarea unor bransari pe conductele de apa potabila sub presiune  din incinta care au la baza documentatii tehnice prin care se asigura :
-dimensionarea corecta - corespunzatoare cerintelor consumatorilor privind debitele si presiunea apei.
-date suficiente pentru materializarea traseelor retelelor si cote de nivelment pentru montarea conductelor .
-coordonarea retelelor de alimentare cu apa cu celelalte retele din incinta-termice,electrice,canalizare,apa rece in vederea folosirii cat mai rationale a spatiilor aferente traseelor retelelor si a folosirii in comun a elementelor de constructii necesare pentru sustinerea conductelor .

3.DEFINITII SI PRESCURTARI

3.1.Se au in vedere definitiile si prescurtarile conform MAQ ( Manualul de Asigurare a Calitatii )al antreprenorului ,cod ….- MAQ si anume :

MAQ
Manualul de  Asigurarea a Calitatii
AQ
Asigurarea calitatii
CQ
Controlul calitatii
PFS
Procedura functie de sitem
PTE
Procedura tehnica de executie
PCC
Procedura de control a calitatii
PVRC
Proces verbal de receptie de receptie calitativa
PVLA
Proces verbal de lucrari ascunse
RNC
Raport de neconformitate
RAC
Raport de actiuni corective

3.2.Se au in vedere si prescurtarile introduse de prezenta procedura :

PVFL
Proces verbal de predare-primire front de lucru

3.3.Mentionarea documentelor de referinta in text se face prin indicarea numai a codului sau a simbolului respectiv.
3.4.Documentatia tehnica de executie,specificatiile tehnice si dispozitile ulterioare date de proiectant sunt denumite in text - proiect.

4.DOCUMENTE DE REFERINTA
4.1.Documentele de rang superior prezentei proceduri :
-Legea Nr.10/1995 -Legea privind calitatea in constructii
-HGR Nr766/1997 -Regulament privind Agrementul Tehnic pentru produse ,procedee si echipamente noi in constructii.
-OG Nr.60/1997 -Ordonanta privind apararea impotriva incendiilor
-NGPM-1996-Normele generale de protectia muncii
-HGR Nr273/1994-Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii
-Manualul de Asigurare a Calitatii al antreprenorului –cod…-MAQ-03.00
4.2.Normative si instructiuni

I1-78
Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor tehnico-sanitare si tehnologice cu tevi din PVC neplastifiate
I6-98
Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor si instalatiilor de utilizare a gazelor naturale
I7-98
Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice la consummator cu tensiuni pana la 1000Vc.a si 1500Vcc
I9-94
Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare
I9-96
Normativ pentru exploatarea instalatiilor sanitare
NP003-96
Normativ pentru proiectarea ,executarea si exploatarea instalatiilor tehnico-sanitare cu tevi din propilena  PP

5.RESPONSABILITATI
5.1.Sef santier
 • Asigura la punctul de lucru toate documentele necesare inceperii si derularii executiei ( incusiv  PTE si PCC probate pe lucrare )
 • Verifica daca in proiect sunt incluse date privind  exigentele de calitate minime obligatorii stipulate la capitolul 1 din prezenta PTE.
 • Coordoneaza organizarea si desfasurarea lucrarilor de executie si numeste seful punctului de lucru
 • Raspunde de respectarea termenelor de predare stabilite in contract.
 • Urmareste respectarea conditiilor necesare aplicarii programului de asigurare a calitatii al antreprenorului referitor la aceste lucrari.
 • Raspunde direct de receptia materialelor si echipamentelor efectuata pe santier si de asigurarea calitatii,dimensiunilor si caracteristicilor tehnice ale acestora.
 • Raspunde de asigurarea tuturor conditiilor si prevederilor legale privind protectia si igiena muncii si respectarea normelor PSI

5.2Sef punct de lucru
 • Asigura la lucrare personal de executie calificat si instruit
 • Asigura insusirea si respectarea documentatiei tehnico-economice aferenta PTE si PCC aprobate pe lucrare,de catre personalul de executie.
 • Raspunde de asigurarea tuturor conditiilor si respectarea prevederilor legtale privind protectia si igiena muncii. Si PSI
 • Raspunde de dotarea punctului de lucru cu utilaje,unelte,scule,mijloace de masurare si calibrare necesare  bunei desfasurari a lucrarilor.
 • Urmareste si asigura livrarea din depozite a tuturor materialelor necesare la punctul de lucru,indentificabile si cu documente de calitate insotitoare.
 • Verifica si raspunde de conditiile de depozitare a materialelor si produselor in santier
 • Asigura activitatea de predare - primire a frontului de lucru si semneaza procesul verbal de predare primire.
 • Raspunde de realizarea lucrarilor si calitatea lucrarilor executate.
 • Asigura conditiile pentru efectuarea verificarilor de catre responsabilul tehnic cu executia atesta si rezolva observatiile communicate de acesta.
 • Asigura conditiile si participa la receptia finala a lucrarilor terminate.
 • Urmareaste primirea la termen a utilajelor si echipamentelor tehnice ale acestora in conformitate cu specificatiile tehnice din proiecte.

5.3.Compartimentul “ Controlul calitatii “- CQ
 • Participa la activitatea de predare-primire a frontului de lucru
 • Efectueaza controale planificate pe lucrare si participa la punctele de control conform PCC aprobata.
 • Confirma calitatea lucrarilor executate,in inregistrarile emise- PVRC,PV de probe,FCC.
 • Emite,tine sub control si confirma incheierea RNC.
 • Verifica la terminarea lucrarilor ,inregistrarile de calitate emise si participa la activitatea de receptie finala.

6.PROCEDURA

6.1.Conditii prealabile generale
 • Asigurarea punctului de lucru cu documentatie tehnica de executie completa,la ultima revizie in vigoare,a PTE si PCC probate pe lucrare.
 • Asigurarea cu personal calificat si instruit in ceea ce priveste cerintele proiectului,ale PTE si PCC aferente lucrarii.
 • Existenta materialelor necesare,avand calitatea ceruta,precum si a datelor de identificare si a certificatelor de calitate ale materialelor conform PFS  “I dentificare si regasire produse si lucrari “
 • Verificarea existentei agrementelor tehnice necesare pentru materialele a caror utilizare nu este prevazuta in reglementarile tehnice.
 • Receptia pe santier si depozitarea materialelor in depozite satelit si la punctele de lucru conform PFS “  Primire,manipulare,si depozitare produse “
 • Asigurarea punctului de lucru cu utilaje,unelte si scule adecvate precum si cu utilitatile necesare( energie electrica,termica,apa)
 • Dotarea cu mijloace de masurare si verificare calibrare.
 • Organizarea punctului de lucru pentru desfasurarea eficienta a executiei lucrarilor conform proiectului,fiselor tehnologice,PTE si PCC aprobate.
 • Asigurarea punctului de lucru cu mijloace specifice pentru protectia muncii si PSI.
 • Verificarea frontului de lucru
 • Realizarea conditiilor prealabile revine factorilor responsabili conform capitol 5 al prezentei proceduri.

6.2.Masuri preventive
Pentru realizarea lucrarilor in conditii de securitate se impune :
-Respectarea cu strictete a prevederilor urmatoarelor documente :
a) Norme generale de protectia muncii -NGPM-1996
b)Ordonanta privind apararea impotriva incendiilor OG Nr.60-1997
 • Instruirea personalului executant inainte sip e parcursul executiei lucrarilor,cu privire la continutul prevederilor de protectia si igiena muncii si PSI aferente acestor lucrari,cu intocmirea proceselor verbale de instruire pe echipe si a fiselor individuale.
 • Existenta personalului auxiliar de interventie calificat,care sa asigure buna functionare a utilajelor si instalatiilor utilizate.
 • Realizarea conditiilor preventive  revine factorilor responsabili conform capitol 5 al prezentei proceduri

6.3.Receptia materialelor
Nu se pun in opera materiale (  tevi  FLOWTITE  ) care nu satisfac conditiile tehnice cerute in proiect sau care nu corespund caracteristicilor si tolerantelor prevazute in standarde de stat sau in prescriptiile tehnice ale producatorilor internisi externi.Controalele de calitate se indeplinesc pe baza documentelor si cpnstatarii realitatilor fizice.Se va verifica existenta urmatoarelor documente :
a)      certificate obligatorii
 • certificatul de calitate a produsului prin care furnizorul confirma realizarea de catre produsul respective a caracteristicilor tehnice prevazute.
 • certificatul de garantie a produsului prin care furnizorul specifica perioada de timp in care se  asigura realizarea caracteristicilor
 • certificatul de conformitate.
 • certificari complementare dupa caz
 • fise tehnice de detaliu continand caracteristicile produsului si durata de viata in exploatare in care se mentin aceste caracteristici.
 • instructiuni de montare,probe,intretinere,si exploatare a produsului.
 • certificat de atestare a performantelor produselor emise de catre institute de specialitate abilitate in acest scop.
Produsele de instalatii care fac obiectul instructiunilor tehnice  ISCIR,vor trebui sa corespunda si prevederilor acestora.Produsele indigene pentru care nu exista reglementari tehnice nationale si produsele din import pot fi introduce in opera numai pe baza urmatoarelor documente :
 • agrement tehnic
 • certificat de atestare BRML,pentru produsele care necesita atestarea conditiilor de lucru de catre Biroul Roman de Metrologie Legala.
Inaintea punerii in opera toate materialele si aparatele se supun unui control cu ochiul liber pentru a se constata daca au suferit degradari de natura sa le compromita tehnic.

6.4.Transportul,manipularea  si depozitarea materialelor
Transportul materialelor ,echipamentelor,si componentelor retelelor de alimentare cu apa se va efectua cu mijloace adecvate mecanizate ( trenuri,camioane) acoperite sau pe Dunare asigurate contra deteriorarilor in concordanta cu indicatiile producatorilor.Materialele receptionate se vor pastra in depozitele santierului conform prevederilor PFS “ Primire,manipulare si depozitare produse “ si cu respectarea reglementarilor in vigoare privind prevenirea si stingerea incendiilor.Conductele vor sprijinite pe suporti din lemn,amplasati la maximum 3 m, cu o rezemare maxima in consola a conductei de 2m.Se fixeaza conductele cu pene din lemn pentru a mentine stabilitatea si separarea acestora.Se evita frecarea conductelor.Inaltimea maxima de transport este de aproximativ 2,5m .Se ancoreaza conductele de vehicul in dreptul punctelor de sprijin folosindu-se chingi textile.Nu se folosesc cabluri sau lanturi metalice fara o mansonare prealabila a acestora care sa protejeze conductelede abraziune.
Depozitarea conductelor pe teren
Se depoziteaza conductele pe suporti din lemn pentru introducerea si extragerea usoara a chingilor de ridicare in jurul conductelor.Zona de depozitare trebuie sa fie perfect plana si nu contine bolovani ce pot deteriora conducta.Depozitarea conductelor pep erne din material de umplutura poate fi un mijloc efcient de depozitare pe teren.Conductele trebuie sa fie fixate cu pene pentru a preveni deplasarea acestora in cazul unor vanturi puternice.Se stivuiesc conductele pe suporti de lemn cu latimea minima de 75mm.,la un sfert din deschiderea acestora,folosind  pene pentru fixare.Se folosesc ambalajele originale daca este posibil.

Depozitarea garniturilor si a pastei lubrifiante
Garniturile de cauciuc se depoziteaza ferite de razele soarelui in ambalajul lor original si nu vor fi expuse la soare decat atunci cand se mufeaza conductele.De asemenea garniturile sunt ferrite de expunerea la grasimi si uleiuri derivate din petrol sau solventi care le pot ataca.Pasta lubrifianta va fi depozitata corect pentru a nu fi deteriorate.Recipientii care nu pot fi folositi complet vor fi atansati corect pentru a putea preveni contaminarea lubrifiantului.Daca temperatura in timpul instalarii este sub 5ºC,garnitura si lubrifiantul sunt ferite de frig pana in momentul utilizarii.

Manipularea unei singure conducte
Se folosesc chingi textile atunci cand se manipuleaza o singura conducta.Este interzisa folosirea cablurilor metalice sau a lanturilor pentru ridicarea sau transportul conductelor.Tronsoanele se ridica din doua puncte pentru siguranta deoarece este un mai bun control asupra tevii.Nu se ridica conducta cu carlige agatate de capetele acesteia sau prin introducerea unei chingi ,lant sau cablu prin aceasta.Daca in timpul manipularii sau instalarii conductelor apar avarii precum crapaturi sau scobituri ,acestea sunt reparate inainte de a fi instalate.

Manipularea conductelor transportate “ una in alta “
Conductele pot fi  transportate “ una in alta “( conducte de diametru mai mic in interiorul conductelor de diametru mai mare ) aplicand urmatoarele masuri generale :
1.se ridica totdeauna conductele transportate “ una in alta “ folosindu-se cel putin doua chingi textile.Asigurati-va ca aceste chingi de ridicare sunt suficiente pentru greutatea pachetului.
2.Conductele transportate “ una in alta “ se depoziteaza cel mai bine in ambalajul original  in care au fost transportate.Nu se recomanda stivuirea acestor pachete.
3.Extragerea conductelor din interior se executa cel mai bine prin ridicarea usoara cu o grinda mansonata montata pe motostivuitor urmata de extragerea propriu-zisa fara a deteriora celelalte conducte .In situatia in care exista limitari de date de greutatea si lungimea conductelor sau de echipamentul folosit la extragerea acestora ,se furnizeaza procedee de extragere specifice.

6.5.Conditii de incepere a executiei bransarilor pe conductele de alimentari cu apa sub presiune  din incinta
   Dupa stabilirea obiectivului pentru care urmeaza sa se realizeze bransari  pe conductele  de alimentare cu apa potabila  din incinta,se procedeaza la insusirea perfecta a solutiei tehnice prevazuta in proiect si problemele concrete ce rezulta din corelarea cu celelalte retele exterioare  intersectii,trasee paralele ).Cu aceasta ocazie se va stabili si prioritatea in care se vor executa retelele exterioare,devieri necesare,elemente de constructii commune.
Preluarea frontului de lucru se va face pe baza de PVFL in care se vor specifica urmatoarele :
 • intinderea frontului de lucru
 • realizarea corecta a elementelor de constructii aferente bransarilor pe conductele de alimentari cu apa potabila sub presiune care au fost prevazute in proiect.( canale de protectie,camine ,etc, )
 • existenta unor conditii de asigurare a materialelor,echipamentelor,sculelor si instalatiilor realizate ,contra instrainarii,a deteriorarilor, intemperiilor.
In cazul executarii in paralel si a altor lucrari de instalatii sau constructii,se va intocmi un program de lucru concret,coordonat pe categorii de lucrari,termene,loc de executie,astfel incat sa se evite deranjamente reciproce in procesul de executie.

6.6.Metode de instalare a conductelor
Metodele  de instalare a conductelor Flowtite variaza in functie de rigiditatea conductelor,adancimea de ingropare,latimea transeei,caracteristicile terenului natural,sarcinile utile si materialul de umplutura.
Terenul natural trebuie sa fixeze materialul de umplutura astfel incat acesta sa asigure un sprijin corespunzator conductelor.Urmatoarele reguli ajuta instalatorul la montarea corespunzatoare a conductelor.

Transee deschisa
Distantele dintre peretii verticali si peretii conductelor trebuie sa fie suficient de mare ca sa permita o amplasare usoara a conductelor.,compactarea sub vutele acestora si de asemenea sa permita folosirea utilajului de compactare fara sa deterioreze conducta.De obicei aceasta distanta A = 0.4 DN cu exceptia conductelor cu diametre  foarte mici.In cazul in care pe fundul transeei exista roci,pamanturi afanate,moi,instabile,contractile,sau expansive ,poate fi necesar sa se creasca grosimea stratului de pozare pentru a se obtine un support longitudinal uniform.
De sus in jos ,pe verticala :
1.DN/2 max 300mm de la suprafata pamantului pana la suprafata superioara a conductei.
2.Umplutura care inseamna volumul care inconjoara intreaga conducta ,de la partea inferioara pana la partea superioara a conductei.
3.Pat de pozare de 100÷150mm grosime ,de la partea inferioara a conductei ( a suportului ) in adancime .
4.Strat de fundare daca este necesar.

Patul de pozare
Pentru asigurarea unui suport corespunzator,patul de pozare trebuie construit pe un teren ferm si stabil. Chiar si patul de pozare trebuie sa constituie un suport ferm,stabil si uniform pentru conducta si mufa acesteia.Se va lua in calcul o grosime de 100÷150mm a patului de pozare sub conducta si 75mm sub mufa.In cazul unor pamanturi naturale instabile sau moi este  necesar un strat suplimentar de fundatie pentru a se asigura un suport ferm al stratului de pozare.Stratul de pozare poate fi executat din material importat pentru a se asigura o distributie granulometrica si un suport pentru conducta.Materialul recomandat pentru fundatie este de tipul SC1  sau SC2.Se prefera folosirea aceluiasi tip de material pentru patul de pozare cat si pentru umplutura.Terenul excavat se  poate folosi ca material de pozare daca indeplineste toate cerintele materialului de umplutura ;aceasta verificare trebuie facuta constant in timpul instalarii conductelor deoarece caracteristicile terenului natural pot varia si chiar schimba brusc.Patul de pozare va fi excavat in dreptul fiecarei imbinari pentru a se asigura ca conducta reazema continuu pe generatoarea inferioara si nu pe mufe.Zona in jurul mufei va fi refacuta si compactata corespunzator dupa ce s-a realizat mutarea .

Materiale de umplutura
Nu se admit bulgari de pamant mai mari decat  dublul dimensiunii maxime a particulei.
Nu se admit pamanturi inghetate.
Nu se admit materiale organice.
Nu se admit deseuri( sticle,cauciucuri,deseuri de plastic sau fier )

Dimensiunea maxima a particulei in zona conductei ( pana la 300 mm peste generatoarea superioara )

DN
Dimensiunea maxima a particulei ( mm)
≤ 450
13
500÷600
19
700÷900
25
1000÷1200
32
≥1300
40

Pietrisul cu dimensiunea maxima a particulei mai mare de 200 mm nu va fi aruncat de la o inaltime mai mare de 2m peste stratul de 300mm pe deasupra generatoarei superioare a conductei

Tipuri de instalare
Tipul1.
Se realizeaza patul de pozare ca in capitolul de mai sus-Patul de pozare
Se realizeaza umplutura in zona conductei pana la 300mm peste generatoarea superioara a conductei,folosind materialul selectat si compactat la gradul de compactare prevazut in proiect.
Tipul.2.
2.1,                                                                                                                                                                                    
Se realizeaza patul de pozare ca in capitolul de mai sus-Patul de pozare.
Se realizeaza umplutura pana la inaltimea de 60% din diametrul conductei folosind material selectat si compactat la gradul de compactare prevazut in proiect.
2.2.
Se realizeaza umplutura pana la inaltimea de 60% din diametrul conductei pana la 300mm peste generatoarea superioara a conductei cu material compact pentru a obtine un modul de deformatie de min.1.4MPa.
Nota : tipul 2 de instalare nu este suficient pentru conducte de diametru mic si nu se va folosi pentru conductele ingropate sub drumuri cu trafic greu.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu